Suvanne — living tea mindfulness

Suvan­ne on tee­pro­jek­ti, jon­ka tavoit­tee­na on jakaa teen lää­kin­näl­lis­tä käyttöä.

Toi­min­taam­me kuu­luu tee­se­re­mo­niat ja muut tee­ta­pah­tu­mat sekä teen maa­han­tuon­ti ja myynti.

Teemme on puhdasta

Tee­hem­me ei ole lisät­ty aro­me­ja (kemial­li­sia tai luon­nol­li­sia) eikä mui­ta makuai­nei­ta eikä kas­va­tuk­ses­sa ole käy­tet­ty maa­ta­lous­ke­mi­kaa­le­ja kuten tor­jun­ta-ainei­ta. Emme voi kui­ten­kaan sanoa tee­täm­me luo­muk­si, kos­ka se vaa­ti­si luo­muser­ti­fi­kaa­tin. Meil­le tär­kein­tä on oma koke­mus teen puh­tau­des­ta. Vuo­sien medi­ta­tii­vi­nen teen­juon­ti on opet­ta­nut meil­le herk­kyyt­tä huo­ma­ta jos tees­sä on jotain outoa (huo­no varas­toin­ti tai tor­jun­ta-aineet). Panos­tam­me myös todel­la pal­jon teen oikean­lai­seen varastointiin.

Teemme on laadukasta

Teem­me koko elin­kaa­ri – kas­vu­ym­pä­ris­tö, kas­va­tus, pro­ses­soin­ti ja varas­toin­ti täy­tyy olla korkealuokkaista.

Teemme on lääkinnällistä

Puh­tau­den ja kor­kean laa­dun lisäk­si tees­säm­me täy­tyy olla hyviä lää­kin­näl­li­siä omi­nai­suuk­sia. Tee­täm­me tuli­si mie­luum­min rin­nas­taa mui­hin super­foo­dei­hin ja luon­non­lääk­kei­siin kuin tee­hen, jota on ylei­ses­ti saa­ta­vil­la kau­pois­sa. Teen lää­kin­näl­li­syys saa­vu­te­taan hau­dut­ta­mal­la ja juo­mal­la se sopi­val­la taval­la. Kun juot hyvän teen täl­lä taval­la se pois­taa stres­siä tehok­kaas­ti, mil­lä on lukui­sia ter­veys­hyö­ty­jä. Tämän lisäk­si tees­sä on loput­to­mas­ti syvyyt­tä jos vain jak­saa syventyä!

Teen syn­ty­ko­dis­ta Kii­nan Yun­na­nin pro­vins­sis­ta tule­vat teet (esi­mer­kik­si pu’er-tee) sekä muut tum­mat teet (mus­tat teet Itä-Aasias­sa) omaa­vat suu­rim­man lää­kin­näl­li­sen poten­ti­aa­lin. Yksin­ker­tais­tet­tu­na lää­kin­näl­li­sen teen vai­ku­tus on miel­lyt­tä­vä ja rau­hoit­ta­va, mut­ta samaan aikaan vir­kis­tä­vä. Jot­kin teet ovat enem­män läm­mit­tä­viä ja jot­kin vii­len­tä­viä. Kun opit kuun­te­le­maan kehoa­si teen­juon­nis­sa huo­maat mikä tee sopii mihin­kin aikaan päi­väs­tä juu­ri sinulle!

Teeseremonia

Tee­se­re­mo­nian tavoit­tee­na on tar­jo­ta vie­rail­le uniik­ki ja voi­mal­li­nen rau­han koke­mus kor­kea­laa­tui­sen puh­taan teen avulla

Naut­ties­sam­me tee­tä hil­jai­suu­des­sa tuom­me vie­raam­me syväs­ti rau­hal­li­seen ja sel­ke­ään mie­len­ti­laan, jol­loin arki­huo­let unoh­tu­vat tehok­kaas­ti. Jos­kus tätä tilaa kut­su­taan medi­taa­tiok­si, mut­ta emme edus­ta mitään tiet­tyä uskon­toa tai medi­taa­tio­tyy­li­suun­taa, joten sere­mo­niam­me ovat avoi­mia kai­kil­le! Jos­kus voi­mal­li­nen tee voi lau­kais­ta hen­ki­siä patoutumia.

Yksin­ker­tai­suu­des­saan istum­me alas ja juom­me tee­tä ren­nos­ti hil­jai­suu­des­sa. Tee­se­re­mo­ni­aam­me ei tuli­si sekoit­taa japa­ni­lai­seen tai kii­na­lai­seen tee­se­re­mo­ni­aan vaik­ka saman­kal­tai­suuk­sia niis­tä löy­tyy­kin. Pää­tar­koi­tus sere­mo­nias­sam­me on vie­raan oma sisäi­nen koke­mus eikä hie­not hau­du­tus­tek­nii­kat tai jäy­kät sere­mo­nial­li­suu­det. Yleen­sä sere­mo­nia kes­tää 1–1,5 tun­tia, mut­ta se rää­tä­löi­dään aina tar­peen mukaan. Voim­me pitää sere­mo­nian alus­tuk­sen suo­mek­si tai englan­nik­si. Yleen­sä käy­täm­me tee­tä van­hois­ta tee­puis­ta tai iätet­tyä pu’er-teetä. Olem­me huo­man­net, että nämä teet tar­joa­vat voi­mak­kaim­mat posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set kehoon ja mieleen.

Pyrim­me hio­maan tee­se­re­mo­nian koko­nai­suu­den mah­dol­li­sim­man hyväk­si — teen maku, tuok­su, suu­tun­tu­ma, cha qi eli teen ener­gia sekä ilma­pii­ri ovat kaik­ki tär­kei­tä sere­mo­niois­sam­me. Tee­ta­pah­tu­ma rää­tä­löi­dään aina tilan, vie­rai­den, vuo­ro­kau­den­ajan, vuo­den­ajan ja mui­den tar­pei­den mukaan.