Teemarkkinat ovat kuin villi länsi

Usein tee­kaup­pi­aat kuvai­le­vat tee­laa­tu­jaan todel­la tar­kas­ti. Tee­mark­ki­nat var­sin­kin Kii­nas­sa ovat todel­la hur­jaa menoa. Suo­sit­tu­ja tee­laa­tu­ja fei­ka­taan todel­la suu­ris­sa mää­rin ja tie­tä­mät­tö­miä hui­ja­taan surut­ta. Tee­mark­ki­nat ovat kuin vil­li län­si, jos­sa ainoas­taan jokai­sen omat tai­dot ratkaisevat.

Teen alku­pe­rä, luo­muus tai puh­taus, maku, tuok­su, tee­pui­den ikä jne ovat suo­sit­tu­ja kuvauk­sia teel­le. Teen osta­jan kan­nal­ta tämä on hie­man ongel­mal­lis­ta. Teen alku­pe­rää on mah­do­ton­ta tie­tää var­mas­ti ja vaik­ka ostai­si teen itse suo­raan tee­ti­lal­ta hui­jauk­sen mah­dol­li­suus on sil­ti olemassa.

Teepuiden ikä tai tuotantoalue

Tiet­ty­jen tee­aluei­den ja van­ho­jen tee­pui­den pu’er tee­tä arvos­te­taan todel­la pal­jon, joka on luo­nut tar­peen teen tuot­ta­jil­le myy­mään tee­tä perät­tö­mil­lä väit­teil­lä tee­pui­den iäs­tä, luo­muu­des­ta tai alkuperästä.

Ote­taan pie­ni esi­merk­ki: Saman Yun­na­nis­sa sijait­se­van tee­ky­län kah­den eri tee­tuot­ta­jan tee­tar­hat ovat kum­pi­kin noin 50 vuot­ta van­ho­ja. Tuot­ta­ja 1 sanoo asiak­kail­leen, että hänen tee­pui­den­sa ikä on kes­ki­mää­rin 1000 vuot­ta ja tuot­ta­ja 2 sanoo enem­män rea­lis­ti­ses­ti 100 vuot­ta. Kum­man tuot­ta­jan tee­tä luu­let Yun­na­niin tul­leen varak­kaan tee­tu­ris­tin osta­van? Tämä luo pai­net­ta tuot­ta­jil­le valeh­del­la tee­pui­den ikää, että hekin sai­si­vat elan­ton­sa. Juu­ri täl­läis­ta toi­min­taa tapah­tuu täl­lä het­kel­lä Yunannissa.

Sama peri­aa­te sopii myös suo­sit­tui­jen tee­aluei­den teihin(esim Lao Banz­hang). Tee­pui­den iän voi arvioi­da vain mene­mäl­lä tee­tar­haan ja kat­so­mal­la tee­pui­den run­gon paksuus(tottakai pitää olla oppi­nut miten van­hal­la puul­la on miten pak­su runko).

Kuin­ka van­ho­jen pui­den pu’eria sinä olet juonut? 😉

Kun joi­den­kin teen tuot­ta­jien ja tee­kaup­piai­den toi­min­ta on täl­lais­ta niin on todel­la vai­ke­aa saa­da rea­lis­tis­ta tie­toa tees­tä. Sen takia en halua jakaa omil­le asiak­kail­le­ni nii­tä tie­to­ja tees­tä joi­ta saan tukkukauppiailtani.

Hyvä blo­gi­pos­taus aihees­ta: http://www.twodogteablog.com/2016/05/29/state-of-the-puer-union-spring-2016/

Maku, tuoksu, suutuntuma jne.

Kaik­ki mais­ta­vat maku­ja ja hais­ta­vat haju­ja eri taval­la. Tämä joh­tuu monis­ta asiois­ta kuten esi­mer­kik­si mitä olet elä­mäs­sä­si syö­nyt ja miten nenä­si maku­re­sep­to­rit ovat muo­dos­tu­neet. Tee­vä­li­neet, hau­du­tus­tai­dot, hau­du­tus­ta­pa ja vesi vai­kut­ta­vat todel­la pal­jon hau­du­te­tun teen laa­tuun, suu­tun­tu­maan ja esil­le tul­lei­siin makui­hin ja tuoksuihin.

Lisäk­si tark­ka kuvaus vai­kut­taa myös psy­ko­lo­gi­ses­ti tee­ko­ke­muk­seen. Voit teen osta­ja­na tur­hau­tua, jos ja kun et saa hau­du­tet­tua tees­tä saman­lais­ta kuin super­tar­kas­sa kuvauk­ses­sa lukee. Tämä vähen­tää luot­ta­mus­ta teen myy­jää koh­taan eikö?

Itse pyrin anta­maan tees­tä tar­peek­si pal­jon, mut­ta mah­dol­li­sim­man vähän tie­toa. Esi­mer­kik­si teen tuo­tan­toa­lue ja maku pää­piir­teit­tään ovat mie­les­tä­ni arvo­kas­ta tie­toa, mut­ta hie­no­va­rai­set maku­vi­vah­teet jätän suo­siol­la pois. Täl­lä tapaa jätän teen koke­mi­sen enem­män sinul­le teen ostajana.

Haudutusohjeet

Tee, veden laa­tu, veden­läm­mi­tys­ta­pa, tee­pan­nun tila­vuus, teevälineet(teepannun mate­ri­aa­li jne.), tee­leh­tien huuh­te­lu, hau­du­tus­tek­ni­set asiat jne asiat vai­kut­ta­vat lopul­li­seen hau­tu­ee­seen todel­la pal­jon. Tämän takia jos hau­du­tat saman mää­rän leh­tiä samas­sa läm­pö­ti­las­sa kuin esi­mer­kik­si toi­sen­lai­seen veteen toi­sil­la tee­vä­li­neil­lä hau­du­tet­tu tee on lop­pu­tu­los hyvin eri­lai­nen. Sik­si tark­ko­jen ohjei­den seu­raa­mi­nen ei tue teen hau­du­tuk­sen opet­te­lua. Kan­nus­tan tes­tai­le­maan eri hau­du­tus­pa­ra­met­re­ja ja tapo­ja ja oppi­maan suo­raan lop­pu­tu­lok­ses­ta kuin­ka tees­tä saa parempaa.

Mie­les­tä­ni tär­keim­mät hau­du­tus­pa­ra­met­rit ovat veden läm­pö­ti­la, leh­tien mää­rä suh­tees­sa hau­du­tus­pan­nun tila­vuu­teen ja hau­du­tusai­ka. Suo­sit­te­len teke­mään tes­te­jä aina­kin näil­lä kol­mel­la ja eri teevälineillä.

Kat­so lisää hau­du­tus­vink­ke­jä tääl­tä http://suvanne.fi/teen-haudutus/

Mitä sinä voit tehdä teeharrastajana näiden asioiden suhteen?

Yksin­ker­tai­ses­ti älä usko kenenkään(edes minun) väit­tei­siin teen alku­pe­räs­tä tai luo­muu­des­ta vaan luo­ta omaan ais­tei­hi­si. Esi­mer­kik­si teen puhtaus(ei tor­jun­ta-aine­jää­miä) on mah­dol­lis­ta maistaa/tuntea tees­tä itse(kirjoitan täs­tä ohjeet var­mas­ti myö­hem­min). Kun oppii luot­ta­maan omaan koke­muk­seen tees­tä huo­maa myös tiet­ty­jen kaup­piai­den tai taho­jen puhei­den vas­taa­van omia kokemuksia.

Kuten tee­mes­ta­ri Wu De sanoo: “truth is in the cup”.

-Tert­ti

6.10.2016