Yri­tyk­sen yhteystiedot:
Tee­pal­ve­lu Suvanne
Suden­ka­tu 3 B 11, 33520 Tampere
+358443519993
tertti.suvanne(put @ here)outlook.com
Y-tun­nus: 2758817–4

 

Jär­jes­täm­me tee­se­re­mo­nioi­ta sään­nöl­li­ses­ti Hel­sin­gis­sä. Kat­so lisä­tie­to­ja face­book-sivuil­tam­me tääl­tä.

Voim­me tul­la jär­jes­tä­mään tee­ta­pah­tu­mia kotiin­ne, yri­tyk­sen­ne vir­kis­tys­ta­pah­tu­miin, syn­ty­mä­päi­vä­juh­liin tai muu­al­le. Meil­lä on myös koke­mus­ta kah­den­kes­ki­sis­tä tera­peut­ti­sis­ta teeseremonioista.

 

Tertti (Martti Tenhola)

Tee­se­re­mo­nia­ve­tä­jä, yri­tys­asiat, net­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa, tee ja tee­vä­li­nei­den maa­han­tuon­ti ja jäl­leen­myyn­ti, tapah­tu­mien järjestäminen

Tert­ti on nuo­ri ura­nuur­ta­va tee­kult­tuu­rin kehit­tä­jä Suo­mes­sa. Suvan­ne- ja mui­den tee­pro­jek­tien perus­ta­ja­na hänel­lä on vuo­sien koke­mus eri­lai­sien tee­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mie­ses­tä Lao­sin vii­da­kois­ta Hel­sin­gin las­ten­ta­pah­tu­miin. Hänen visio­naan on opet­taa tee­tä ele­män­ta­pa­na pois­taak­seen stres­si näi­nä hek­ti­si­nä aikoina.

STR_7830

 

 

Ville Sorsa

Tee­se­re­mo­nia­ve­tä­jä, tapah­tu­mien järjestäminen(erityisesti kahdenkeskiset)

Vil­le Sor­sal­le tee­po­lun kul­ke­mi­nen on tuo­nut monia kau­nii­ta asioi­ta: ystä­viä, oival­luk­sia, rak­kau­den luon­toa koh­taan ja halun paran­taa maa­il­maa. Hänel­le teen tar­joa­mi­nen on kei­no jakaa medi­ta­tii­vi­nen mie­len­ti­la mui­den kans­sa ja vah­vis­taa koke­mus­ta yhtey­des­tä itseem­me, toi­siim­me ja luontoon.

STR_7740

 

Bea (Beatrice Monastero)

Tee­se­re­mo­nia­ve­tä­jä, tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen (eri­tyi­ses­ti live sound), graa­fi­nen suunnittelu

Bea on aina kek­si­nyt hyviä teko­syi­tä ren­tou­tua ja kes­kit­tyä kau­neu­teen ympä­ril­lään. Tee antoi hänel­le tavan jakaa kau­neut­ta ja yhteyt­tä ilman sano­ja tai haas­ta­via harjoituksia.

STR_7906

Suvanne — living tea mindfulness

Suvan­ne on tee­pro­jek­ti, jon­ka tavoit­tee­na on jakaa teen lää­kin­näl­lis­tä käyttöä.

Toi­min­taam­me kuu­luu tee­se­re­mo­niat ja muut tee­ta­pah­tu­mat sekä teen maa­han­tuon­ti ja myynti.

Teemme on puhdasta

Tee­hem­me ei ole lisät­ty aro­me­ja (kemial­li­sia tai luon­nol­li­sia) eikä mui­ta makuai­nei­ta eikä kas­va­tuk­ses­sa ole käy­tet­ty maa­ta­lous­ke­mi­kaa­le­ja kuten tor­jun­ta-ainei­ta. Emme voi kui­ten­kaan sanoa tee­täm­me luo­muk­si, kos­ka se vaa­ti­si luo­muser­ti­fi­kaa­tin. Meil­le tär­kein­tä on oma koke­mus teen puh­tau­des­ta. Vuo­sien medi­ta­tii­vi­nen teen­juon­ti on opet­ta­nut meil­le herk­kyyt­tä huo­ma­ta jos tees­sä on jotain outoa (huo­no varas­toin­ti tai tor­jun­ta-aineet). Panos­tam­me myös todel­la pal­jon teen oikean­lai­seen varastointiin.

Teemme on laadukasta

Teem­me koko elin­kaa­ri – kas­vu­ym­pä­ris­tö, kas­va­tus, pro­ses­soin­ti ja varas­toin­ti täy­tyy olla korkealuokkaista.

Teemme on lääkinnällistä

Puh­tau­den ja kor­kean laa­dun lisäk­si tees­säm­me täy­tyy olla hyviä lää­kin­näl­li­siä omi­nai­suuk­sia. Tee­täm­me tuli­si mie­luum­min rin­nas­taa mui­hin super­foo­dei­hin ja luon­non­lääk­kei­siin kuin tee­hen, jota on ylei­ses­ti saa­ta­vil­la kau­pois­sa. Teen lää­kin­näl­li­syys saa­vu­te­taan hau­dut­ta­mal­la ja juo­mal­la se sopi­val­la taval­la. Kun juot hyvän teen täl­lä taval­la se pois­taa stres­siä tehok­kaas­ti, mil­lä on lukui­sia ter­veys­hyö­ty­jä. Tämän lisäk­si tees­sä on loput­to­mas­ti syvyyt­tä jos vain jak­saa syventyä!

Teen syn­ty­ko­dis­ta Kii­nan Yun­na­nin pro­vins­sis­ta tule­vat teet (esi­mer­kik­si pu’er-tee) sekä muut tum­mat teet (mus­tat teet Itä-Aasias­sa) omaa­vat suu­rim­man lää­kin­näl­li­sen poten­ti­aa­lin. Yksin­ker­tais­tet­tu­na lää­kin­näl­li­sen teen vai­ku­tus on miel­lyt­tä­vä ja rau­hoit­ta­va, mut­ta samaan aikaan vir­kis­tä­vä. Jot­kin teet ovat enem­män läm­mit­tä­viä ja jot­kin vii­len­tä­viä. Kun opit kuun­te­le­maan kehoa­si teen­juon­nis­sa huo­maat mikä tee sopii mihin­kin aikaan päi­väs­tä juu­ri sinulle!

Teeseremonia

Tee­se­re­mo­nian tavoit­tee­na on tar­jo­ta vie­rail­le uniik­ki ja voi­mal­li­nen rau­han koke­mus kor­kea­laa­tui­sen puh­taan teen avulla

Naut­ties­sam­me tee­tä hil­jai­suu­des­sa tuom­me vie­raam­me syväs­ti rau­hal­li­seen ja sel­ke­ään mie­len­ti­laan, jol­loin arki­huo­let unoh­tu­vat tehok­kaas­ti. Jos­kus tätä tilaa kut­su­taan medi­taa­tiok­si, mut­ta emme edus­ta mitään tiet­tyä uskon­toa tai medi­taa­tio­tyy­li­suun­taa, joten sere­mo­niam­me ovat avoi­mia kai­kil­le! Jos­kus voi­mal­li­nen tee voi lau­kais­ta hen­ki­siä patoutumia.

Yksin­ker­tai­suu­des­saan istum­me alas ja juom­me tee­tä ren­nos­ti hil­jai­suu­des­sa. Tee­se­re­mo­ni­aam­me ei tuli­si sekoit­taa japa­ni­lai­seen tai kii­na­lai­seen tee­se­re­mo­ni­aan vaik­ka saman­kal­tai­suuk­sia niis­tä löy­tyy­kin. Pää­tar­koi­tus sere­mo­nias­sam­me on vie­raan oma sisäi­nen koke­mus eikä hie­not hau­du­tus­tek­nii­kat tai jäy­kät sere­mo­nial­li­suu­det. Yleen­sä sere­mo­nia kes­tää 1–1,5 tun­tia, mut­ta se rää­tä­löi­dään aina tar­peen mukaan. Voim­me pitää sere­mo­nian alus­tuk­sen suo­mek­si tai englan­nik­si. Yleen­sä käy­täm­me tee­tä van­hois­ta tee­puis­ta tai iätet­tyä pu’er-teetä. Olem­me huo­man­net, että nämä teet tar­joa­vat voi­mak­kaim­mat posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set kehoon ja mieleen.

Pyrim­me hio­maan tee­se­re­mo­nian koko­nai­suu­den mah­dol­li­sim­man hyväk­si — teen maku, tuok­su, suu­tun­tu­ma, cha qi eli teen ener­gia sekä ilma­pii­ri ovat kaik­ki tär­kei­tä sere­mo­niois­sam­me. Tee­ta­pah­tu­ma rää­tä­löi­dään aina tilan, vie­rai­den, vuo­ro­kau­den­ajan, vuo­den­ajan ja mui­den tar­pei­den mukaan.