Teen haudutus

Teen hau­du­tus voi vai­kut­taa aluk­si vai­keal­ta, mut­ta täs­sä on tiet­ty­jä perus­pe­ri­aat­tei­ta joil­la pää­set alkuun. Tark­ko­jen hau­du­tusai­ko­jen, läm­pö­ti­lo­jen ja para­met­rien seu­raa­mi­sen sijaan tär­kein­tä teen hau­du­tuk­ses­sa on kui­ten­kin teen kuun­te­le­mi­nen ja hau­teen arvioi­mi­nen itse. Kun oppii tun­te­maan mil­lä tapaa saa tie­tys­tä tees­tä parem­paa pys­tyy oppi­maan parem­mak­si ja parem­mak­si hau­dut­ta­jak­si… Jos kat­soo tiuk­kaan hau­du­tusai­ko­ja tai mui­ta ohjei­ta ei pää­se kehittymään.

Suo­sit­te­len anta­maan tee­het­kel­le aikaa, tilaa ja kes­kit­ty­mis­tä niin saat hau­du­tet­tua parem­paa tee­tä varmasti.

Lehtiä kulhossa

Tämä on yksin­ker­tai­sin teen juon­ti­ta­pa, joten se on täy­del­li­nen tapa aloit­taa tees­tä oppi­mi­nen ja saada/pitää yhteys teen essens­siin. Juo­dak­se­si tee­tä täl­lä tapaa tar­vit­set vain kuu­maa vet­tä, kul­ho­ja ja hyvää tee­tä, joten se on myös hal­vin tapa juo­da teetä(ei tar­vit­se hank­kia teevälineitä).

Tyk­kään pal­jon täs­tä hau­du­tus­ta­vas­ta, kos­ka täs­sä ei tar­vit­se kes­kit­tyä niin pal­jon hau­du­tus­tek­ni­siin asioihin(haudutusaika jne). Sil­loin on hel­pom­pi kes­kit­tyä teen mais­ta­mi­seen, suu­tun­tu­maan, tuok­suun ja vaikutuksiin.

Kul­ho­tee­tä juo­mal­la pää­see käsik­si teen syvim­pään ole­muk­seen, jos sil­le antaa vain aikaa, tilaa ja kes­kit­ty­mis­tä. Itse aloi­tin tee­pol­ku­ni gong-fu teel­lä ja luu­lin ole­va­ni hyvä teen hau­dut­ta­ja ja tie­tä­vä­ni pal­jon tees­tä. Sit­ten join yhden kesän pää­osin kul­ho­tee­tä ja tajusin kuin­ka vää­räs­sä olin ollut­kaan… Tämän jäl­keen alkoi oikea oppi­mi­nen ja kehit­ty­mi­nen. Kii­tos täs­tä herä­tyk­ses­tä Vil­lel­le ja Glo­bal Tea Hutille.

Leh­tiä kul­hos­sa sopii par­hai­ten iso­leh­ti­sil­le teelaaduille(nuoret sheng pu’erit, punai­set teet jne.). Yleen­sä shou pu’ereja tai mui­ta tiuk­kaan puris­tet­tu­ja tee­laa­tu­ja on huo­no hau­dut­taa täl­lä tapaa, kos­ka vesi jääh­tyy kul­hos­sa nopeas­ti ver­rat­tu­na teepannuun.

Sopi­vim­mat teet täl­lä tapaa ovat:

 • Vih­reä tee
 • Mus­ta tee
 • Nuo­reh­kot irto­leh­ti­set sheng pu’erit

Voit halu­tes­sa­si kokeil­la tätä meto­dia myös näille:

 • Oolong
 • Val­koi­nen

 

Hau­du­tus­ta­pa lyhykäisyydessään

 1. Läm­mi­tä ja/tai huuh­te­le kul­ho vedellä
 2. Lai­ta leh­det kulhoon
 3. Kaa­da kuu­maa vet­tä kulhoon
 4. Nau­ti tee
 5. Palaa koh­taan kolme.… 🙂

Hie­no video täs­tä hau­du­tus­ta­vas­ta Glo­bal Tea Hutilta:

Keitetty tee

Kei­tet­ty tee on mel­ko tun­te­ma­ton käsi­te län­si­mais­sa ja ensi ker­taa kun kuu­lin täs­tä olin ymmäl­lä­ni. Kui­ten­kin tes­tat­tua­ni sitä täl­le löy­tyy hyvin käyt­töä ja käy­täm­me­kin lähes aina ulkoteesessioissa.

Sopii par­hai­ten tum­mal­le teel­le, shou pu’erille tai ikään­ny­te­tyil­le tee­laa­duil­le, mut­ta peri­aat­tees­sa voit keit­tää min­kä­tyyp­pis­tä tee­tä vaan. Toi­mii hyvin tee­leh­dil­le, joi­ta olet jo hau­dut­ta­nut lop­puun tee­pan­nus­sa tai kul­hos­sa. Keit­tä­mäl­lä näis­tä leh­dis­tä saa vie­lä pal­jon hyvää tee­nes­tet­tä irti. Kan­nat­taa aloit­taa kei­te­tyn teen expe­ri­men­toin­ti vähem­mäl­lä mää­räl­lä leh­tiä. Olen huo­man­nut, että kun keit­tää tee­leh­tiä tar­peek­si kau­an tulee sii­hen jos­sain vai­hees­sa “kei­tet­ty maku”, joka tekee tees­tä pak­sua ja ker­mais­ta. Mie­len­kiin­toi­ses­ti “kei­tet­ty maku” tulee keit­täes­sä kai­kis­ta teelaaduista.

Sopi­vim­mat teet täl­lä tapaa ovat:

 • Shou pu’er
 • Van­ha Sheng pu’er
 • Tum­ma tee

Voit halu­tes­sa­si kokeil­la tätä meto­dia myös näille:

 • Min­kä tahan­sa teen jo ker­taal­leen käy­te­tyt teelehdet

 

Ohjeet pääpiirteittäin
 1. (vapaa­eh­toi­nen) Huuh­te­le leh­det kuu­mal­la vedellä
 2. Kei­tä tee­leh­tiä mata­lal­la läm­möl­lä kun­nes halut­tu voi­mak­kuus on saavutettu
 3. Kaa­da tee kul­hoi­hin puu­ti­kun avulla
 4. Täy­tä tee­pan­nu uudel­leen (mie­lui­ten kuu­mal­la vedel­lä) ja toista…

Jos et kaa­da kaik­kea tee­tä pois pan­nus­ta tee hau­tuu nopeam­min ja tasai­sem­min seu­raa­val­la keittokerralla.

Kuva ker­too enem­män kuin tuhat sanaa eli täs­sä video aihees­ta. Kii­tos Glo­bal Tea Hut.

Teen haudutus teepannussa / gongfu haudutus

Tähän on vai­kein­ta antaa ohjei­ta sil­lä hau­du­tus­pa­ra­met­re­ja on lii­an pal­jon ja jokai­sel­la on eri­lai­set tee­vä­li­neet ja preferenssit.

Mie­les­tä­ni tär­keim­mät hau­du­tus­pa­ra­met­rit ovat veden läm­pö­ti­la, leh­tien mää­rä suh­tees­sa hau­du­tus­pan­nun tila­vuu­teen ja hau­du­tusai­ka. Suo­sit­te­len teke­mään tes­te­jä aina­kin näil­lä kol­mel­la ja eri tee­vä­li­neil­lä. Myös tee, tee­pan­nun tila­vuus, tee­vä­li­neet, tee­leh­tien huuh­te­lu ja muut asiat vai­kut­ta­vat hau­du­tuk­seen. Haluan ker­toa vain refe­rens­si­nä, että hau­du­tan shou pu’erin yleen­sä suun­nil­leen yhtä tum­mak­si kuin mus­ta kah­vi, jol­loin suu­tun­tu­mas­ta tulee paksu.

Sopi­vim­mat teet täl­lä tapaa ovat:

 • Oolong
 • Pu’er
 • Tum­ma tee

Voit halu­tes­sa­si kokeil­la tätä meto­dia myös näille:

 • Mikä tahan­sa tee
Loading Facebook Comments ...