Teen kate­go­riat voi­daan mää­ri­tel­lä monin eri tavoin. Täs­sä on vain perus­tie­dot teetyypeistä.

Valkoinen tee(白茶)

Val­koi­nen tee on yksin­ker­tai­sim­min pro­ses­soi­tua tee­tä. Leh­det poi­mi­taan, nuu­du­te­taan ja kuivataan(perinteisesti auringossa).

Kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen mukaan val­koi­nen tee vii­len­tää kehoa.

Vihreä tee(lü cha, 绿茶 tai 緑茶)

Vih­reä tee on yksin­ker­tais­tet­tu­na hapet­ta­ma­ton­ta tee­tä eli sitä ei ole annet­tu nuu­dut­tua ja hapet­tua. Sen pro­ses­soin­ti­ta­vat kui­ten­kin vaih­te­le­vat alueit­tain. Pää­vai­heet ovat leh­tien poi­min­ta, kuumennus(“kill green”), rul­laus ja kui­vaus. Yleen­sä Kii­nass­sa kuu­men­nus teh­dään wokis­sa paistamalla.

Vih­reä tee on juo­duin tee­tyyp­pi Kii­nas­sa. Yleen­sä nup­pu­jen mää­rää, aikais­ta poi­min­taa ja leh­tien ulko­nä­köä arvos­te­taan pal­jon vih­reis­sä teissä.

Kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen mukaan vih­reä tee vii­len­tää kehoa.

Keltainen tee(huang cha, 黃茶)

Kel­tai­sen teen pro­ses­soin­ti on hyvin lähel­lä vih­reän, mut­ta sii­nä on lisät­ty­nä “meng­huang” vai­he jol­loin tee­leh­det säi­ly­vät mär­kä­nä jon­kin aikaa.

Musta tee(Itä-Aasiassa punainen tee, hong cha, 红茶 tai 紅茶)

Mus­ta tee on teen kate­go­riois­ta hape­te­tuin eli se on yksin­ker­tais­tet­tu­na täy­sin hape­tet­tua. Pro­ses­soin­ti­vai­heet pää­piir­teit­tään ovat: poi­min­ta, kasaus, nuudutus(12–24h), rul­laus ja jos­kus uudel­leen kasaus.

Kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen mukaan punai­nen tee läm­mit­tää kehoa.

Tumma tee(Itä-Aasiassa musta tee, hei cha, 黑茶)

Tum­man teen pro­ses­soin­nin tär­kein muis­ta tee­laa­duis­ta erot­ta­va teki­jä on mik­ro­bien aikaan­saa­ma leh­tien fer­men­taa­tio, joka on eri asia kuin mus­tan teen hapet­tu­mi­nen. Leh­det kerä­tään isoik­si kasoik­si läm­pi­mään ja kos­te­aan ympä­ris­töön ja anne­taan fer­men­toi­tua yleen­sä 1–2 kuu­kaut­ta. Tätä vai­het­ta kut­su­taan mär­kä­ka­sauk­sek­si (“wet-piling”), joka on saman­tyyp­pi­nen pro­ses­si kuin kom­pos­toin­ti, jos­ta juon­tuu teen maan­lä­hei­nen tuok­su ja maku. Myös shou eli kyp­sä pu’er mär­kä­ka­sa­taan, mut­ta sitä ei kui­va­ta tulen yllä eikä höy­ry­te­tä bam­bu­ko­rei­hin ikään­ty­mään kuten Liu Bao.

 

Kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen mukaan tum­ma tee läm­mit­tää kehoa. Eri­kois­ta­pauk­se­na on kui­ten­kin Liu Bao, joka läm­mit­tää tai vii­len­tää tilan­tees­ta riippuen.

Pu’er(普洱)

Pu’er tee tulee Yun­na­nin pro­vins­sis­ta Lou­nais-Kii­nas­ta ja ympä­röi­vil­tä alueil­ta Bur­mas­ta ja Lao­sis­ta. Yun­nan on vuo­ris­toi­nen alue, jos­ta löy­tyy Kii­nan moni­muo­toi­sin eläi­mien ja kas­vien kir­jo. Yun­na­nia kut­su­taan tee­kas­vin syn­ty­ko­dik­si ja siel­lä sijait­see van­him­mat elä­vät teepuut.

Vali­tet­ta­vas­ti täl­lä het­kel­lä Yun­nan kas­vaa ja teol­lis­tuu kovaa vauh­tia, joten puh­das­ta luon­toa ja tee­tä on kokoa­jan vai­keam­pi löytää…

—————————

Sheng eli raaka pu’er

Sheng pu’er poi­mi­taan, nuu­du­te­taan, pais­te­taan wokis­sa ja lopuk­si aurin­ko­kui­va­taan. Tätä mate­ri­aa­lia kut­su­taan nimel­lä maoc­ha (毛茶) ja se voi­daan jät­tää sel­lai­sek­seen, puris­taa kakuik­si tai pro­ses­soi­da eteen­päin shou pu’eriksi.

Shou eli kypsä pu’er

Shou pu’er teh­dään mär­kä­pi­noa­mal­la (“wet-piling”) maoc­ha 30–60 päi­väk­si. Sen jäl­keen se voi­daan kui­vat­taa irto­leh­ti­sek­si tai puris­taa kakuiksi.

—————————

Usein alku­pro­ses­soin­nin jäl­keen pu’er tee­tä ikään­ny­te­tään maun ja lää­kin­näl­li­sien omi­nai­suuk­sien parantamiseksi.

Kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen mukaan yleen­sä nuo­rem­pi kuin 15 vuot­ta van­ha sheng pu’er vii­len­tää kehoa. Toi­saal­ta shou ja van­hem­pi kuin 15 vuot­ta van­ha sheng yleen­sä läm­mit­tää kehoa.

Oolong(wulong, 乌龙 tai 烏龍)

Oolong on osit­tain hape­tet­tua tee­tä ja sen pro­ses­soin­nis­sa on isos­sa roo­lis­sa moni­mut­kai­nen ja tai­do­kas pro­ses­soin­ti. Tär­kei­tä vai­hei­ta jot­ka erot­ta­vat oolon­gin muis­ta teis­tä ovat: leh­tien paah­ta­mi­nen ja heitteleminen.

Kii­na­lai­sen lää­ke­tie­teen mukaan vih­reäm­mät oolon­git vii­len­tä­vät ja tum­mem­mat oolon­git läm­mit­tä­vät kehoa.

 

Loading Facebook Comments ...