Yri­tyk­sen yhteystiedot:
Tee­pal­ve­lu Suvanne
Suden­ka­tu 3 B 11, 33520 Tampere
+358443519993
tertti.suvanne(put @ here)outlook.com
Y-tun­nus: 2758817–4

 

Jär­jes­täm­me tee­se­re­mo­nioi­ta sään­nöl­li­ses­ti Hel­sin­gis­sä. Kat­so lisä­tie­to­ja face­book-sivuil­tam­me tääl­tä.

Voim­me tul­la jär­jes­tä­mään tee­ta­pah­tu­mia kotiin­ne, yri­tyk­sen­ne vir­kis­tys­ta­pah­tu­miin, syn­ty­mä­päi­vä­juh­liin tai muu­al­le. Meil­lä on myös koke­mus­ta kah­den­kes­ki­sis­tä tera­peut­ti­sis­ta teeseremonioista.

 

Tertti (Martti Tenhola)

Tee­se­re­mo­nia­ve­tä­jä, yri­tys­asiat, net­ti­si­vut, verk­ko­kaup­pa, tee ja tee­vä­li­nei­den maa­han­tuon­ti ja jäl­leen­myyn­ti, tapah­tu­mien järjestäminen

Tert­ti on nuo­ri ura­nuur­ta­va tee­kult­tuu­rin kehit­tä­jä Suo­mes­sa. Suvan­ne- ja mui­den tee­pro­jek­tien perus­ta­ja­na hänel­lä on vuo­sien koke­mus eri­lai­sien tee­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mie­ses­tä Lao­sin vii­da­kois­ta Hel­sin­gin las­ten­ta­pah­tu­miin. Hänen visio­naan on opet­taa tee­tä ele­män­ta­pa­na pois­taak­seen stres­si näi­nä hek­ti­si­nä aikoina.

STR_7830

 

 

Ville Sorsa

Tee­se­re­mo­nia­ve­tä­jä, tapah­tu­mien järjestäminen(erityisesti kahdenkeskiset)

Vil­le Sor­sal­le tee­po­lun kul­ke­mi­nen on tuo­nut monia kau­nii­ta asioi­ta: ystä­viä, oival­luk­sia, rak­kau­den luon­toa koh­taan ja halun paran­taa maa­il­maa. Hänel­le teen tar­joa­mi­nen on kei­no jakaa medi­ta­tii­vi­nen mie­len­ti­la mui­den kans­sa ja vah­vis­taa koke­mus­ta yhtey­des­tä itseem­me, toi­siim­me ja luontoon.

STR_7740

 

Bea (Beatrice Monastero)

Tee­se­re­mo­nia­ve­tä­jä, tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen (eri­tyi­ses­ti live sound), graa­fi­nen suunnittelu

Bea on aina kek­si­nyt hyviä teko­syi­tä ren­tou­tua ja kes­kit­tyä kau­neu­teen ympä­ril­lään. Tee antoi hänel­le tavan jakaa kau­neut­ta ja yhteyt­tä ilman sano­ja tai haas­ta­via harjoituksia.

STR_7906